தோல்விகளைக்
கொண்டாடு

ஒரு வெற்றி என்பது
பல தோல்விகளால்
ஆனது

அன்பினிய நண்பனே

தோல்விகளின் சுமைகளைத்
தூக்கித் தூக்கி
தோள்வலிமை உயர்த்தி உயர்த்தி
ஒரு நாள் நீ உன்
வெற்றியை ஏந்தி நிற்பாய்

ஒவ்வொரு தோல்வியிலும்
வெற்றி கிடைக்கவில்லை
என்று நீ புலம்புவது 
அறிவீனம்

ஒவ்வொரு தோல்வியிலும்
வெற்றியின் ஒரு பகுதி
உனக்குக் கிடைக்கிறது என்பதால்
உண்மையில்
நீ உன் தோல்விகளைக்
கொண்டாடத்தான் வேண்டும்

தேன்கூடு என்பது
எத்தனையோ தேன் துளிகளின்
கூட்டு அல்லவா

தேன்கூடு 
நிறைவடையும்வரை
நீ காத்திருக்கத் தேவையில்லை

ஒவ்வொரு 
தேன் துளிக்குமே
நீ உன் வெற்றியைக் கொண்டாடலாம்

மீண்டும் மீண்டும்
தேன் 
கொண்டுவருவதுமட்டுமே
தேன் கூட்டிற்கான 
மாறாத நியதி

அதுதான்
வெற்றியைத் 
தக்கவைத்துக்கொள்ளும்
ரகசியம்

ஆனால்
உன் கொட்டாட்டங்கள்
உன் வலியைக் கொன்றுவிட்டால்
அன்றோடு உன் முயற்சிகள்
நின்றுவிட்டால்
அது ஒன்றே உண்மையான தோல்வி

கவலை வேண்டாம்
அதற்கும் 
மாற்றுமருந்து உண்டு

மீண்டும் எழு
நண்பனே மீண்டும் எழு

அன்புடன் புகாரி
20170227

No comments: