எல்லாமே
தொடக்கப்புள்ளிதான்
முற்றுப்புள்ளி என்று
ஒரு புள்ளியே கிடையாது

அன்புடன் புகாரி

No comments: