சாதுர்யமாக விளையாடுகிறோம்
என்கிற பெருமையில்
அன்பான அன்பைக்
கொன்று புதைக்கிறார்கள்
சில அறிவாளிகள்

அன்புடன் புகாரி

No comments: