உறைபனிக் கூடுகளில் தெறுநிலத் தமிழன் - கட்டுரைகள்


அந்தரங்கமாய்ப் பேசும் குரல்கள்

வாழ்வெளியில் வழியும் துளிகள் - எதிர்மறை

வாழ்வனத்தில் வழியும் துளிகள் - எதிர்மறை

கிலியில் கிளியைக் கிழித்து -

என்னை மீறும் எண்ணங்கள்

இதயம் மீறும் எண்ணங்கள்

எனக்குள் நான்

என்னோடு நான்

எனக்கு நிலா உனக்குச் சூரியன்

ஒளிக்கீற்றின் படிகளில் உடைந்த பாதங்களில் உதடுகள் - எதிர்மறை

நெஞ்ச நதிக்கரையில் ஒரு புல்லின் நடனம்

பனிவிழும் கவிவனம்

பனிக்குள் மறைந்த புற்கள்

டிராபிகல் கோல்ட் கன்றி


No comments: