சிரியாவின் கிளர்ச்சிக்காரர்கள் யார்? அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும். அமெரிக்க ஏன் கிளர்ச்சிக்காரர்களை ஊக்குவிக்கிறார்கள்? இஸ்ரேலுக்கு இதில் என்ன பங்கு
-நாஞ்சில் பீட்டர்

அந்த அரசியல்தான் உலக நாசத்துக்கே காரணம்

இன்று நேற்றா நடக்கிறது, அந்த உலக அரசியல் இயந்திரம் ஊர்ந்து செல்லும்போது அதனடியில் பல கோடி உயிர்கள் நசுங்கிச் சாகின்றன.

அவர்களுக்கு மதம் பொருட்டில்லை, ஆனால் மதத்தை வைத்து விளையாடுவார்கள்

அவர்களுக்கு இனம் பொருட்டில்லை ஆனால் இனத்தை வைத்து விளையாடுவார்கள்

அவர்களுக்குச் சாதி பொருட்டில்லை ஆனால் சாதியை வைத்து விளையாடுவார்கள்

பிறகு எதுதான் பொருட்டு?

யார் கொம்பன்?
யார் உலக போலீஸ்?
யார் வல்லரசு?

அது ஒன்றுதான் பொருட்டு!

அன்புடன் புகாரி

No comments: