வன்முறை அறுப்போம்

நெஞ்சுக்கே திரும்பும்
கூர்முனைக் கத்தி

கண்ணுக்குக் கண்கேட்கும்
குருட்டுக் கோடரி

ரத்தம் குடிக்கத் துடிக்கும்
போதை ராட்சசன்

தலைமுறை அழிந்தாலும்
அழியாப் பிணந்தின்னி

வன்முறை வெறுப்போம்
நாம் வாழ

வன்முறை துறப்போம்
நம் குடும்பம் வாழ

வன்முறை மறுப்போம்
நம் ஊர் வாழ

வன்முறை அறுப்போம்
நம் உலகம் வாழ

No comments: