பிப்ரவரி என்றாலே
பனிப் பொழிவுக் கொண்டாட்டம்தான்
கனடாவில்

உப்புக் கடல் எழுந்து
தித்திப்புப்
பனிப்பூக்களாய் உறைந்து
நிலம் விழுந்து
வெண்தலை சாய்த்து
நீண்டு படுத்துறங்கும்
பேரெழில் மெத்தை
எங்கள் கனடா 

No comments: