கமல் ஓர் அரசியல் சீர்திருத்தவாதி

அறிவு அம்மியில் வைத்து
அழகாய் அரைத்தெடுத்து
அன்பாய் நட்பாய்
சகோதரமாய்த் தாய்மனமாய்

தெளிவாய்ப் பதமாய்
தொட்டுத் தொட்டு இட்டு
நேற்றைய சுயநல அறிவிலி
குருட்டு அரசியல் கால்கள்

மிதித்து மிதித்துப் பதித்த
அவல ரத்தக் காயங்களுக்கு
நடுநிலை அறமும் அன்பும்  கமழ
மாமருந்திடும் மய்யக் கமல்

தமிழ்மண்ணுக்குக் கிடைத்த
புத்தம்புது அரசியல்வாதியல்ல
இந்தியா இதுவரை கண்டிராத
ஆழநீள அரசியல் சீர்திருத்தவாதி

அன்புடன் புகாரி

No comments: