ஹஸ்னா

ஊத்துமலைத் தேனு
ஹஸ்னா
ஓடிவரும் மானு

பூத்தப்புதுப் பூவு
ஹஸ்னா
பொங்கிநிக்கும் பாலு

ஆத்தங்கரை வூடு
ஹஸ்னா
அழகு சந்தனக் கூடு

சாத்துக்குடி கண்ணு
ஹஸ்னா
சோத்துப்பாறை பொண்ணு

அன்புடன் புகாரி

No comments: