46

அழகு
காதலுக்கு எழுதிப்போட்ட
நல்வரவுப் பலகை

நினைவுகள்
வாசல்படி

நட்பு
முற்றம்

உயிரே
இருப்பிடம்

காதலிக்கிறேன் உன்னை எப்போதும்

No comments: