4 முகநூல் முத்தங்கள்

பத்துவிரல் நர்த்தனங்கள்
பரந்தவெளிக் கணித்திரையில்

ஒத்தமனம் தேடித்தேடி
ஓய்ந்திடாத கணிமொழிகள்

முத்தமென்றே ஆனதன்றோ
முகநூலின் ’லைக்’-மின்னல்

எத்தனைதான் குவிந்தாலும்
ஏங்குமனம் தூங்குதுண்டோ