பிறந்தநாட்கள்

இவ்வுடல்
பிறந்தநாள்
பிறந்தநாளே
அல்ல

உள்ளழியும் துயரில்
உயிரழியும் நாளில்
வாரியணைக்கும்
கைகளுக்குள்
பிறக்கும் நாட்களே
பிறந்தநாட்கள்

No comments: