27

உன்
நீர்க் குமிழ்களும்
என்
நீர்க் குமிழ்களும்
சந்தித்து உடைந்த
மந்திரப் பொழுதுகள்
அப்பொழுது


உன்
நினைவுகளும்
என்
நினைவுகளும்
சந்தித்துச் சிறகடிக்கும்
பொற்பொழுதுகள்
இப்பொழுது

காதலிக்கிறேன் உன்னை எப்போதும்