யார் சொன்னது
தமிழ்
வயிற்றுமொழி  இல்லை
என்று

தமிழன்
தமிழ்நாட்டில்
தமிழ் படித்தால்
இல்லைதான்

ஆனால்
ஆங்கிலேயன்
ஆர்வர்டில்
தமிழ் படித்தால்
உண்டல்லவா

அன்புடன் புகாரி
20180123

No comments: