தமிழகத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்குத் தமிழ் என்பது விருப்பப் பாடமா?
இந்தி என்பது கட்டாயப் பாடமா?
கட்டபொம்மனிடம் ஜாக்சன்துரை பேசிய வசனம் போலல்லவா இருக்கிறது
நொறுக்க வேண்டாமா அந்தப் பரங்கித் தலைகளை?
அன்புடன் புகாரி

No comments: