இது
தமிழ்நாடு
தமிழின் நாடு
தமிழனின் நாடு
இங்கே வேண்டாம் இந்தி திணிக்கும்
நவோதய வித்யாலயா
பள்ளியின் பெயரிலேயே இத்தனை இந்தித் திணிப்பா?
அன்புடன் புகாரி

No comments: