இந்த உலகம் 
வன்முறையற்றுப் போக 
ஒரு சிறு கல்லையாவது 
நாம் நகர்த்துவோமே

No comments: