மனதோடு மனதாக 
வாழாத வாழ்வெல்லாம் 
மரணத்தின் சுவடுகள்

No comments: