இந்தியாவில் ஒரு வருடம் செய்த ஊழலில் இருந்து 1% எடுத்துக்கொடுத்தால்
அல்லது
தமிழ்நாட்டில் ஒரு வருடம் செய்த ஊழலில் இருந்து 10% எடுத்துக் கொடுத்தால்
கஜா புயல் மிதித்துப் போட்ட டெல்டா பகுதி மீண்டும் சொர்க்க பூமியாகும்
அன்புடன் புகாரி

No comments: