அன்பு அறம் அறிவு 
இந்தக் கலவை 
கலையும்போதெல்லாம் 
வாழ்க்கை 
கலைந்துவிடும்

No comments: