ஈரச்சுவை


காதல்விழி ஓரச்சுவை
கையணைவில் சேரச்சுவை

கவிதைகளில் ஊறச்சுவை
கனிந்தசொல் வாரச்சுவை

கனவுகளில் ஏறச்சுவை
நினைவுகளைக் கீறச்சுவை

நெஞ்சுக்குள் பாரச்சுவை
நிம்மதிக்குள் மாறச்சுவை

வஞ்சகத்தைச் சீறச்சுவை
வெறுப்புமனம் தீரச்சுவை

உறவுகளில் தூரச்சுவை
உடைந்தமனம் தேறச்சுவை

மதமூடம் மீறச்சுவை
மனிதநேயம் வீரச்சுவை

இனியசொல் கூறச்சுவை
இதயந்தான் ஈரச்சுவை

5 comments:

சந்தர் said...

புகாரி பாடல் பாடச்சுவை

சாந்தி said...

சுவையோ சுவை.

பூங்குழலி said...

சொற்களோடு அழகாக விளையாடுகிறீர்கள் புகாரி

புன்னகையரசன் said...

ச்சோ சுவீட்

விஷ்ணு said...

நல்ல சுவை
உங்கள் கவிதைச் சுவை

விஷ்ணு ..