தமிழா
உன்
நாக்கு எனும்
ஈர
இருக்கையைத்
தமிழுக்குக் கொடு
வேறு
இருக்கைகள்
தானே முளைக்கும்
அன்புடன் புகாரி

No comments: