நீங்கள் ரசிக்கும்
ரசிப்பைக் கண்டுதான்
நான்
என் கவிதைகளை
ரசிக்கத் தொடங்குறேன்
அன்புடன் புகாரி

No comments: