அடுத்தது
என்ன கமல்?

வாக்களித்துவிட்டு
முற்று முழுதாக
மாற்றி நடப்பவர்களைவிட
வந்து விழுந்த
வார்த்தைகளுக்கு
மாற்றி
விளக்கம் சொல்வது
ஒன்றும்
பாவச் செயலல்ல

எவன்
திருத்திக்கொள்ள
முயல்கிறானோ
அவனைக்
கேலி கிண்டலால்
சுற்றி வளைப்பது
அறம் மதியாக்
கீழ்மனிதக் குற்றம்

ஆனால்
திருத்திக்கொள்ளவே
விரும்பாத தலைகளைக்
கொடுங்கோலர்களாய்
எரிக்காத பூமிக்கு
விமோசனமாய் வருவாயா

அடுத்தது
என்ன கமல்?

அன்புடன் புகாரி
20171108

No comments: