அட்சய வரம் அம்மா

இந்த வாழ்வில்
கிடைத்தற்கரிய ஒன்று
எல்லோருக்குமே
கிடைத்துத்தான் இருக்கிறது

தொகையிடாக்
காசோலையைப்போல

பிறப்போடு ஒட்டிவந்த 
குறைந்தழியாக்
கருணையைப்போல

அட்சய வரம்
அம்மா

அன்புடன் புகாரி

No comments: