எந்தப் பண்டிகை
வந்தாலும்
கொண்டாடப்
போவதென்னவோ
வணிகர்கள்தாம்

அன்புடன் புகாரி
20161028

No comments: