உன் இறைவன்
என் இறைவன்
என்று
இரு இறைவன்
உண்டென்றால்
ஒரு இறைவனும்
இல்லை

அன்புடன் புகாரி

No comments: