தமிழ்
ஒரு வானம்

நட்சத்திரங்கள்தான்
அதில் உண்டு

வார்த்தைகள்
இல்லை

அன்புடன் புகாரி
20171120

No comments: