இறைவனுக்கு
இணைவைத்தால்
நான்
இஸ்லாமியனில்லை

மாற்றுக்
கருத்துண்டா?

இறைவனின் சொல்லான
குர்-ஆனுக்கு
இணைவைத்தால்
நான்
நல்ல இஸ்லாமியனா?

என் கேள்விக்குப்
பதிலுண்டா?

அன்புடன் புகாரி

No comments: