கவிதை எழுதுபவன் கவியன்று
கவிதையே வாழ்க்கையாய் உடையோன்
வாழ்க்கையே கவிதையாய் செய்தோன்
அவனே கவி

-பாரதி

No comments: