உன்னை
அறியவைப்பதே
எனக்கு வெற்றி

தோற்கடிப்பது
வெற்றியே அல்ல
வெறி

நான்
வெறிகொள்வதில்லை

என்
உரையாடல்
தோற்பதில்லை

அன்புடன் புகாரி
20171130

No comments: