நவம்பர் எட்டு
ஈராயிரத்துப் பதினாறு
இது கறுப்பு நாள்

கறுப்புப் பணத்தை
ஒழித்த நாளல்ல
ஏழை உயிர்களை அழித்த
கொடுங் கறுப்பு நாள்

கள்ளநோட்டுக்களை
எரித்த நாளல்ல
சிறுதொழில் ஏழைகளை
வறுத்து முடித்த
மயானக் கறுப்பு நாள்

திருடர்களைப்
பிடித்த நாளல்ல
இந்தியப்
பொருளாதாரத்தையே
திருட்டுக்கொடுத்த
மையிருள் கறுப்பு நாள்

நவம்பர் எட்டு
ஈராயிரத்துப் பதினாறு
இது கறுப்பு நாள்

அன்புடன் புகாரி
20171108

No comments: