பட்டாசுக்கு
நெருப்பு வைக்கும்
பிஞ்சு

பிஞ்சுக்கு
நெருப்பு வைக்கும்
பட்டாசு

அன்புடன் புகாரி
20161028

No comments: