கவிஞரே எனக்குள் ஓர் ஆதங்கம், நீங்கள் இவ்வளவு தமிழை மூளையில் வைத்துக் கொண்டு கன்டாவில் இருப்பதால் தமிழ் வருந்துகின்றதோ?

*
கனடாவில் இருப்பதால்தான் நான் வணிக மற்ற தமிழ் செய்கிறேன்.
பலனல்லவா அது தமிழுக்கும் எனக்கும்.

என் இன்னலெல்லாம் நேரம் போதவில்லையே என்பது மட்டுமே
கணினி ஆலோசகனாகப் பணியாற்றும் எனக்கு நேரம் வெகு தூரம்

அன்புடன் புகாரி
20171125

No comments: