யானை போவது
எனக்குத் தெரியவில்லையா
அல்லது
எறும்புகளை நசுக்குவதுதான்
என் வேலையா?
நவம்பர் 8,2016
அன்புடன் புகாரி

No comments: