ஓர்
ஓட்டின் விலை
ஐந்து ரூபாயில் தொடங்கி
இன்று 
பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆயிற்று

நாளை?

மாதா மாதம்
ஐயாயிரம் என்றாகலாம்

அல்லது
இவ்வண்ணமே  பழகிய மக்கள்
வருமானமின்றி வாடும்போது

ஒரு மந்திரியைப்
போட்டுத் தள்ளிவிட்டு
இடைத் தேர்தல் நடக்க
ஆவன செய்யலாம்

எதுவும் நடக்கும்
இனி எப்படியும் ஆகும்

ஊழல் என்பது
பன்முகக் கத்தி

அன்புடன் புகாரி
20171216

No comments: