மச்சான்,
நம் பிள்ளைகளைக் காப்பதற்கான ஒரே வழி, வீட்டில்
குடும்ப அன்பும், 
இஸ்லாம் தரும் அறமும்,
தமிழ் தரும் பண்பாடும்தான்.
அந்த அரணுக்குள் நுழைவது எளிதல்ல.
நாங்கள் இங்கே கனடாவில் ஊரில் வாழ்வதைவிட பாதுகாப்பாக நன்றாகவே வாழ்கிறோம்.
அன்புடன் புகாரி

1 comment:

mohamedali jinnah said...

அன்புடன் வாழ்த்துகின்றோம்