என் நூல்களுள் சில மின் நூல்களாய் நிலாச்சாரல் டாட் காமில் கிடைக்கும்

http://www.nilacharal.com/product-category/poetry/?filter_ebookauthor=buhari

1. வெளிச்ச அழைப்புகள்
http://www.nilacharal.com/product/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A-%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

2. அன்புடன் இதயம்
http://www.nilacharal.com/product/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/

3. சரணமென்றேன்
http://www.nilacharal.com/product/%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D/

4. பச்சை மிளகாய் இளவரசி
http://www.nilacharal.com/product/%E0%AE%AA%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%88-%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D-%E0%AE%87%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF/

5. காதலிக்கிறேன் உன்னை எப்போதும் - மின்னூலாய் இன்னும் வெளிவரவில்லை

6. அறிதலில்லா அறிதல் - மின்னூலாய் இன்னும் வெளிவரவில்லை

அன்புடன் புகாரி

No comments: