காசு பணம் மணி துட்டு துட்டு
ஓட்டுக்கு
காசு பணம் மணி துட்டு துட்டு
ஆட்சிக்கு
காசு பணம் மணி துட்டு துட்டு
வியர்வை இல்லா வெற்றிக்கு
காசு பணம் மணி துட்டு துட்டு
ஜனநாயகத்துக்கு
காசு பணம் மணி துட்டு துட்டு
நாடு நாசமாய்ப் போவதற்கு
காசு பணம் மணி துட்டு துட்டு
அன்புடன் புகாரி

No comments: