குடும்பம் என்பதை உணர முதலில் அன்பு வேண்டும்
உழைப்பு இல்லாதவர்கள் குடும்ப அரசியல் செய்து பிழைப்பார்கள்
அதைத் தடுக்க அறிவும் தலைமையும் அவசியம்

No comments: