இரண்டே
சாதிகள்தாம் உண்டு

அறம்-தர்மம்-ஹலால்
வழிநடக்கும் மேலானோர்
ஒரு சாதி

அறமற்ற-அதர்ம-ஹராம்
வழிநடக்கும் கீழானோர்
மற்றொரு சாதி

இதை
நான் சொல்லவில்லை

சாதி
இரண்டொழிய வேறில்லை
சாற்றுங்கால்
நீதி வழுவா நெறிமுறையின்
மேதனியில்
இட்டார் பெரியோர்
இடாதார் இழிகுலத்தோர்
பட்டாங்கில் உள்ள படி

என்று
நல்வழி நூலில்
பழந்தமிழச்சி
ஔவை சொல்கிறாள்
20171214

No comments: