வெள்ளை என்பது 
அழகல்ல 
நிறம்

ஆங்கிலம் என்பது 
அறிவல்ல 
மொழி

கறுப்பு என்பது
நிறமல்ல
பேரண்டம்

தமிழ் என்பது 
மொழியல்ல 
பண்பாடு


No comments: