காந்தி சிரிக்கிறார்
மக்கள் அழுகிறார்கள்
கையில் 500, 1000

மோடி நவம்பர் 2016

No comments: