சுஜாத்தாக்கள் எல்லாம் எழுதி எழுதி 
தமிழ் வாசகர்களை உருவாக்கி இருக்காவிட்டால்
ஜெயமோகன்களுக்கெல்லாம் இன்று 
நான்கு வாசகர்கள்கூட
இல்லாமல் போயிருப்பார்கள்

No comments: