எப்படி யுனித்தமிழ் தட்டச்சுவது?


Scroll down for English Version

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது


இது விண்டோஸ் எக்ஸ்பி மற்றும் விண்டோஸ் 2000 பயன்படுத்துவோர் யுனிகோடு தமிழ் அஞ்சல்கள் அனுப்புவதற்கான உதவி

1. எதுவுமே செய்யாமல் உங்களால் யுனிகோடு தமிழை வாசிக்க முடியும்.

2. யுனிகோடு தமிழ் எழுதுவதற்கு மட்டும் எகலப்பை 2.0 டினை நிறுவிக்கொள்ளுங்கள்

3. உங்களிடம் ஜிமெயில் கணக்கு இருந்தால் சாலச் சிறந்தது, இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. இது மறற மின்னஞ்சல் சேவைகளிலும் செயல்படும்.

4. உங்கள் இணைய உலாவி இண்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரைத் திறந்து வியூ - என்கோடிங் - யுனிகோடு (யுடிஎஃப்-8) என்ற மாற்றத்தைச் செய்யுங்கள்.

5. உங்கள் அஞ்சல் பெட்டியைத் திறங்கள்

6. உங்கள் விண்டோசின் வலப்புறம் ஆங்கிலத்தில் 'கே' என்று உள்ள ஐகானைச் சொடுக்கி, 'யுனிகோடுதமிழ்' என்று மாற்றுங்கள். அது இப்போது தமிழில் 'அ' என்று சிவப்பு எழுத்தில் காட்டும்.

அவ்வளவுதான், இனியெல்லாம் நீங்கள் தட்டச்சு செய்யச் செய்ய, யுனிகோடு தமிழ் உங்கள் சாதுர்ய விரல் வழியே நளினமாய்க் கொட்டுவதைக் காணலாம்.


விண்டோஸ் 98 ம் யுனிகோட் தமிழும்

அவுட்லுக் எக்ஸ்பிரஸ் 6.0 ம் எக்ஸ்புளோரர் 6.0 ம் இருந்தால், விண்டோஸ் 98டினைப் பயன்படுத்துவோர், யுனிகோடு தமிழில் இருக்கும் கூகுள் குழுமப் பக்கங்களையும், ஜிமெல் அஞ்சல்களையும், அவுட்லுக் அஞ்சல்களையும் வாசிக்கலாம், ஆனால் தட்டச்ச இயலாது.

சுரதாவின் 'புதுவை தமிழ் தட்டெழுதியைப்' பாவித்து யுனிகோடு தமிழைத் தட்டெழுதி பின்னர் வெட்டி ஒட்டும் முறையைத்தான் இங்கு எதிலும் பயன்படுத்த முடியும்.

http://www.jaffnalibrary.com/tools/Unicode.htm


உதாரண கூகுள் குழுமம்: அன்புடன்

ஜிமெயில் சுற்றுலா
ஜிமெயில் உதவி
ஜிமெயில் சேவை
ஜிமெயில் அஞ்சல்


Free download of eKalappai 2.0 for Unicode Tamil computing

Click eKalappai 2.0 to start the installation of the software that facilitate you with Tamil Unicode computing.


How to type Unicode Tamil?

This help is for the Windows XP and Windows 2000 users to send emails in Unicode Tamil

1. Without doing anything, you should be able to see Unicode Tamil

2. Install ekalappai 2.0 to write in Unicode Tamil

3. If you have gmail account, it is excellent, otherwise no problem. This will work for other email services too.

4. Open your Internet Explorer. Change as follows from the menu:
View - Encoding - Unicode (UTF-8)

5. open your mailbox

6. select UNICODETAMIL in 'K' icon sitting on the right side of your Windows taskbar. The 'K' icon shoud turn to red color Tamil 'a' now

That is all, you will see Unicode Tamil charecters falling from your sharp fingers when you start typing


Windows 98 and Unicode Tamil

If you have Windows 98, Outlook Express 6.0 and Internet Explorer 6.0 in your PC, You can read Unicode Tamil
mails in Google Groups, Gmail, and Outlook Express. But you can not type in Unicode Tamil.

Using Suratha's Puthuvai Tamil Writer, you can write Unicode Tamil mails and then cut and paste it whereever you
want.

http://www.jaffnalibrary.com/tools/Unicode.htm

Sample Google Group ANBUDAN


Gmail Tour
Gmail Help
Gmail Support
Gmail Mail


Detailed Help on How to type Unicode Tamil?

If you have Windows XP or Windows 2000 and Internet Explorer 6.0, the following instructions will help you:

To view thamiz Unicode

In your Internet Explorer, go to View | Encoding and change it to Unicode (UTF-8) If you still can't read clearly, there's one more thing you can do:

Go to Tools menu and click Internet Options
When the options box comes up, click on Fonts... button
In the Language script drop-down box, click on Tamil
You will see 2 lists under that, i.e. left & right side, called Web page font, and Plain text font.
If you have already installed e-kalappai 2.0 , you may see TheneeUniTx in both lists
If you see that, then select that in both lists
If you don't see TheneeUniTx, you can select either TheneeUni or Latha instead.
On the left hand side, select Latha. You usually won't have Latha on the right side. In that case you have to go with TheneeUniTx or TheneeUni on the right hand side.
Click OK then again click OK to exit the options box, then return to your browser
Go back to your email and see whether you can read thamiz Unicode clearly.

If you don't see TheneeUni or TheneeUniTx in the above lists, then you may be able to see it after you install e-kalappai 2.0. Follow the next few instructions and install e-kalappai, and then go back to the previous step and see if you can select TheneeUniTx or TheneeUni.


The following are the instructions for typing in thamiz Unicode:

If you have e-kalappai 1.0, you have to uninstall it first (go to Start | Programs and go to the Tavultesoft or e-kalappai program group and click Uninstall (it may be listed as Uninstall Keyman))

There is a software called eKalappai (e-Kalappai) which you need to use to type in thamiz Unicode. You can download eKalappai 2.0 at: http://www.anbudanbuhari.com/support/ekalappai2.exe

Once you install & run it, you will see a small "K" icon in your system tray (when typing in thamiz Unicode, it will show a red thamiz "a" letter) In the Programs menu it will be in a group called Tavultesoft Keyman for Thamizha! and the program you need to run to get eKalappai running is called Keyman.

The system tray will show K only while typing in English, and while typing in TSCII it show the thamiz letter for "a" in Purple/Violet, and while typing in Unicode it will show the thamiz letter for "a" in Red.

You can switch between them using the Alt key combinations.

Alt+1 - English
Alt+2 - Unicode
Alt+3 - TSCII

For anbudan group, you will be using Unicode option.

Gmail is a good place to type in thamiz Unicode, compared to Hotmail or Yahoo. You can also chat on Googletalk, and MSN Messenger in thamiz Unicode (but not in Yahoo Messenger)

Let us know how it goes. Pls reply if you need further help, and once you're able to type in thamiz Unicode, pls send us a test email, so we can check to make sure it worked.

யுனித்தமிழ் எழுத்துக்களின் அட்டவணை

உயிரெழுத்துக்கள்

அ - a
ஆ - aa, A
இ - i
ஈ - ii, I
உ - u
ஊ - uu, U
எ - e
ஏ - ee, E
ஐ - ai
ஒ - o
ஓ - oo, O
ஔ - au, oLa

மெய்யெழுத்துக்கள்

க் - k, g
ங் - ng
ச் - c, s
ஞ் - nj, X
ட் - t, d
ண் - N
த் - th, dh, T
ந் - w, n-
ப் - p, b
ம் - m
ய் - y
ர் - r
ல் - l
வ் - v
ழ் - z
ள் - L
ற் - R
ன் - n

ஆய்த எழுத்து

ஃ - q

கிரந்த எழுத்துக்கள்

ஜ் - j
ஷ் - sh, ch, Z
ஸ் - S
ஹ் - h
க்ஷ் - ksh, kch, kZ
ஸ்ரீ - sr

No comments: