நிச்சயித்தவளுக்கு வாழ்த்து


நியாயமான
காத்திருப்புகளுக்கு
நிச்சயம்
புனிதத்துவமுண்டு

உள்ளம் அள்ளும்
வாசம்
காத்திருந்து
கிள்ளியெடுக்கும்
மல்லிகைக்குத்தான்

வாழ்த்துக்கள்
உன்
பிறந்தநாளுக்கு

1985

No comments: