குறள் 0381 படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண்


வெற்றி முழங்கும் வீரர் படை
பண்பு மாறா உயர் மக்கள்
குறைந்தழியாச் செல்வச் செழுமை
அறிவால் நிறைந்த அமைச்சரவை
அசைக்க முடியா அயல்நாட்டு நட்புறவு
உறுதிமிக்க உள்நாட்டுக் காவல்
இவை ஆறும் நிறைவாய்க் கொண்டதே
ஆண் சிங்கத்துக்கு நிகரான
அரசாங்கம்

*

படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசு ளேறு


*

2 பொருட்பால் - 1 அரசியல் - 39 இறைமாட்சி - குறள் 381

*

வல்லோன் வள்ளுவனுக்கு என் புதுக்கவிதைப் பூமாலை

No comments: