7

ஒரு
பக்தன் சொல்கிறான்
இறந்ததும்
நான் கடவுளிடம்
சென்றுவிடுவேன் என்று

நம்மை
நம் கடவுளிடம்
கொண்டு சேர்க்கும்
மரணம்
கொடியதாக
இருக்க முடியுமா

மரணம் உன்னைக் காதலிக்கிறது

No comments: