198308 அற்புதச் சிற்பவிழி

அற்புதச் சிற்பவிழி
பூஞ் சிற்றிடைப் பேரெழிலி
கற்பனைச் சிற்பியின் முற்றிய நற்றமிழ்
ஏற்றிய தீபவொளி
எனைச் சுற்றிவா சிற்றருவி

சந்தனத்தில் நீராடி நந்தவனப் பூச்சூடி
வந்துநிற்கும் என்தேவி
என் உயிரின் உயிரும் நீதான்டி

காலைப்பனி ஈரத்திலே சேலைவனப் பூந்தளிரே
வாழையாய் நீயசைய உயிரைக் கிள்ளுதடி
உன்னை மாலையாய் அள்ளியணிய
கைகள் துள்ளுதடி

ஊருறங்கும் நேரத்திலே யாருமற்றத் தீவினிலே
போர் தொடுக்கும் உந்தன் நினைவில்
தீயாகிப்போனேன்
என்னைக் கார் கூந்தல் மழை பொழிந்து
காப்பாற்று கிளியே

No comments: