குறள் 0004 வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்அடி


விருப்பற்றோனும்
துளியும் வெறுப்பற்றோனும்
ஆகிய நிகரற்றோன் திருவடிகளை
தினம் பற்றும் மனங்களை
ஒருக்கிலும் பற்றாது துயரம்வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்அடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல


1 அறத்துப்பால் - 1 பாயிரவியல்
1 கடவுள் வாழ்த்து - குறள் 4

வல்லோன் வள்ளுவனுக்கு என் புதுக்கவிதைப் பூமாலை

* பிப் 19, 2003

2 comments:

nidurali said...

உள்ளங்களையும்
தூய்மைப்படுத்தியது

nidurali said...

உள்ளங்களையும்
தூய்மைப்படுத்தியது